Aktywy Samorząd 2015

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:

– dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

– dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY (data publikacji 03.02.2015).

Komu zasiłek, komu świadczenie?

Parlament zakończył prace nad zmianami w systemie świadczeń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Ponieważ powstało przez to małe zamieszanie, podajemy w pigułce informacje o zmianach, czyli: co, dla kogo i w jakiej kwocie.

Szczegóły: http://www.niepelnosprawni.pl/

Rodzaj świadczenia Dla kogo
(w skrócie)
Kwota(na rękę) Od kiedy Kryterium dochodowe
Świadczenie pielęg-
nacyjne
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością

1000 zł

1200 zł

1300 zł

Od 1 maja
2014 r.

Od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r.

Nie

Nie

Nie

Specjalny zasiłek opiekuńczy Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością 520 zł Od 1 lipca
2013 r.
623 zł
Zasiłek dla opiekunów Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy z dniem 1 lipca 2013 r. stracili świadczenie pielęgnacyjne 520 zł Od 15 maja 2014 r. Nie
27 Lis 2014
Allegro nowe zasady

Informujemy, iż z dniem 1.11.2014 zmianie uległy zasady korzystania z aukcji charytatywnych allegro. Od listopada aukcje te przenoszone zostały na stronę http://charytatywni.allegro.pl/.

Wystarczy, że fundacja zarejestruje się na niej, utworzy odpowiedni cel, a możliwe będzie wystawianie ofert przez Sprzedających, z których dochód przeznaczony zostanie właśnie na jego wsparcie. Środki ze sprzedaży, podobnie jak w Allegro, przekazywane będą na rachunek organizacji.

Oferty widoczne będą zarówno na platformie, jak i w Serwisie Allegro.

Działalność na platformie jest całkowicie darmowa.

Praktyczne informacje znajdują się w  Poradniku:

http://charytatywni.allegro.pl/poradnik

 

Karta Parkingowa 2014 – wymiana dla każdego!

Obecne KARTY PARKINGOWE dla osób niepełnosprawnych obowiązują do końca czerwca 2015r.

1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej. Przede wszystkim zmienił się krąg osób uprawnionych do jej otrzymania.

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

1. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

Należy pamiętać, że wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame ze znacznymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się.

2. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna)

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga! W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające ŁĄCZNIE znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna).

3. Osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

W przypadku osób poniżej 16. roku życia wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Uwaga! Od 1 lipca 2014 r. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są uprawnione do uzyskania nowej karty parkingowej. Jeżeli obecnie posiadają ten dokument, zachowa on ważność do 30 listopada 2014 r.; jednakże w przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba z orzeczonym stopniem lekkim może złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia stwierdzającego to pogorszenie.

więcej na: niepelnosprawni.pl

Komunikat Fundacji Złotowianka

Z puli 1% podatku refundować można wyłącznie koszty związane bezpośrednio z leczeniem i rehabilitacją Podopiecznego, zalecane przez kompetentne osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog):

 

 • turnusy rehabilitacyjne, pobyty zdrowotne,

 • rehabilitację ruchową, zajęcia usprawniające, zabiegi lecznicze, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną i inne terapie stymulujące rozwój Podopiecznych,

 • lekarstwa przyjmowane na stałe i doraźnie, szczepionki, suplementy diety, probiotyki,

 • operacje, pobyty w szpitalach,

 • wizyty u specjalistów,

 • sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, ortopedyczny,

 • środki higieniczne ( pieluchy)

 • wydatki na dojazdy: bilety komunikacyjne, paliwo do samochodu ,

 • artykuły dietetyczne.

 

* Pozostałe koszty nie związane bezpośrednio z leczeniem i rehabilitacją mogą być refundowane z puli darowizn zgromadzonych na subkoncie.

 

 

Rachunki i faktury potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez fundację tylko wówczas, gdy:

 • Są wystawione na fundację „ Złotowianka”, z aktualnym adresem i numerem NIP,

 • Przesłane są w oryginale,

 • OPATRZONE SĄ NA PIERWSZEJ STRONIE IMIENIEM I NAZWISKIEM PODOPIECZNEGO,

 • Odpowiadają wymogom formalnym wynikającym z ustawy o rachunkowości – bez skreśleń / poprawek / uzupełnione kompletnie ( z podaniem jednostek i cen jednostkowych ),

 • Opisane są na odwrocie co do celowości zakupu i czytelnie podpisane przez Podopiecznego albo rodzica (wskazanego w porozumieniu) – nie wystarczy informacja czego dotyczy zakup ale w jakim celu został zakupiony, czemu ma służyć,

 • Zawierają potwierdzenie zapłaty do faktur przelewowych, jeśli z faktury nie wynika iż należność została uregulowana,

 • Dotyczą wyłącznie podopiecznego , a nie innych członków rodziny,

 • Na subkoncie znajdują się środki wystarczające na refundację,

 • Są naniesione na zestawienie kosztów, z podaniem konta bankowego do refundacji oraz czytelnym podpisem Podopiecznego/ rodzica,

 

W przypadku nie dopełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów, refundacja będzie wstrzymana do czasu uzupełnienia braków / poprawienia.

 

 

Faktury za zakup paliwa muszą być potwierdzone pieczątką z miejsca pobytu bądź dokumentem poświadczającym pobyt. Faktury te muszą być opisane w rzetelny sposób ( w przypadku jednorazowego zakupu paliwa na większą ilość wyjazdów, pieczątki należy pobierać każdorazowo z informacją ilu wizyt dotyczy dojazd). Faktury w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Refundacji podlegają faktury wystawione od dnia zawarcia porozumienia. Można je przesyłać do fundacji w chwili, kiedy na subkoncie Podopiecznego znajdują się środki pieniężne.

Fundacja dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków. Zestawienia kosztów są analizowane według daty napływania do siedziby fundacji. Okres refundacji może wydłużyć się w okresie księgowania środków z 1% podatku.

 

FAKTURY O SPOSOBIE PŁATNOŚCI PRZELEW prosimy wysyłać do fundacji bezpośrednio po otrzymaniu od sprzedawcy w przeciwnym razie nie gwarantujemy uregulowania należności w terminie płatności. Faktury te również należy opisywać na odwrocie. Tylko w szczególnych przypadkach, gdzie nie mają Państwo możliwości opisania faktury na odwrocie, prosimy o wcześniejszy kontakt z fundacją celem potwierdzenia zakupu.

 

Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł.

 

Zakup sprzętu o wartości powyżej 3 500,00 zł (środek trwały) wymagać będzie podpisania stosownego oświadczenia.

 

Fundacja znosi czteromiesięczny okres faktur do refundacji od daty wystawienia. Refundowane będą koszty dotyczące całego roku kalendarzowego.

 

Uprzejmie informujemy, iż zmiany obowiązywać będą od dnia 01.06.2014 r.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 519 723 793, 512 977 766, 501 027 808.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnychświęto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych (fr.) Randez-vous de la Dignite („Spotkanie z godnością”). Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. W ramach obchodów Dnia w Polsce organizowany jest Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” w Białymstoku.. Obchodzony jest także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Lokalnie można spotkać inne terminy. Podwójne święto jest okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania barier z którymi wciąż się borykają.

Warto nadmienić, że tego dnia obchodzony jest zarówno Dzień Europy, jak i celebrowany jest w Radzie Europy „Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej”.

źródło: wikipedia

 

04 Sty 2014
1% z zapłaconego podatku za 2013r

Kolejny raz zwracamy się do każdego, kto zechce wspomóc rozwój naszego synka Arturka przekazując na Jego rehabilitacje 1% z już zapłaconego podatku. Każdy ma możliwość zadecydować, na jaki cel zostanie przekazana ta kwota. Brak wskazania odbiorcy skutkuje zasileniem budżetu państwa.

Z wdzięcznością dla Darczyńców dziękujemy za przekazanie 1% z podatku dla Arturka dla finansowego wsparcia Jego dążeniom do normalności. Zapewniamy, że zdeponowana kwota na koncie Arturka w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w całości zostanie spożytkowana na Jego rehabilitację, co ściśle kontroluje Fundacja i nie pobiera prowizji od wpłat Darczyńców ani opłat za prowadzenie subkont dzieci.

KRS Fundacji: 0000037904,

Tytuł: 15223, Artur Rosa

DZIĘKUJEMY http://www.youtube.com/watch?v=2sIdhUVg_AQ

3.12. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). Święto to ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego.

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106)[2]. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym

3.12. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). Święto to ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego.

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106)[2]. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym

14 Lis 2013
1% za 2013r formularz

Informacja porządkowa –  Sposób wpisywania 1% do PIT w 2014 r.:

Sposób wpisywania 1% do PIT jest taki sam, jak w roku poprzednim. Niewielkiej zmianie uległy natomiast same druki PIT, zmieniła się numeracja pól w miejscu, gdzie należy wpisać 1% podatku

Aby przekazać 1 % podatku wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać:

KRS 0000037904, natomiast w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: numer ewidencyjny, nazwisko, imię podopiecznego (kolejność danych jest bardzo ważna)


Side bar