Arturek Wolne Miasto PUB

„To my jesteśmy Lechia!…” cyt. Jędrula

Kolejny raz otwieraliśmy puszkę, wyróżniającym się nożem ;), w której swoje datki finansowe składali fanatycy Lechii Gdańsk

Dziękujemy Wam Kibole za pomoc, to już siódmy rok rehabilitacji, która przynosi zdumiewające osiągnięcia.

WOLNE MIASTO PUB klik

 

Faktury za paliwo FUNDACJA DZIECIOM

Informacja administracyjna:

Drodzy Podopieczni, Rodzice, Opiekunowie,

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” przypomina, iż zgodnie z obowiązującym Państwa Porozumieniem koszty związane z transportem Podopiecznego muszą być potwierdzone przez placówki lecznicze/edukacyjne/rekreacyjno-sportowe lub specjalistę (rehabilitanta/terapeutę/lekarza/pedagoga).

Poświadczeniem może być:

 • pieczęć danej placówki, znajdująca się na odwrocie faktury/rachunku/biletu komunikacyjnego;
 • dowód księgowy (tj. faktura/rachunek za leczenie/rehabilitację);
 • zaświadczenie potwierdzające leczenie bądź uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych/terapeutycznych/rekreacyjno-sportowych.
 • Zaświadczenie powinno zawierać:

  • datę wystawienia;
  • dane placówki wystawiającej zaświadczenie (tj. pieczątka placówki, podpis wystawcy);
  • dane podopiecznego;
  • szczegółowo określony termin leczenia czy uczestnictwa w ww. zajęciach (np. rok szkolny 2016/2017; w roku 2016; od dnia … do dnia…; w dniu…; do nadal; do obecnej chwili).

  Oryginał zaświadczenia bądź jego kserokopia powinny być każdorazowo dołączane do zestawienia faktur rozliczającego koszty transportu. Faktury/rachunki oraz inne dokumenty księgowe za tego typu usługi (np. bilet komunikacyjny, paragon za parking, dowód przejazdu autostradą) należy przesyłać do Fundacji wraz z wypełnionym załącznikiem 4a (Koszty diagnostyki, leczenia i rehabilitacji).

  Powyższy zapis jest wewnętrznym wymogiem Fundacji, wynikającym ze zdarzających się nadużyć. Dzięki potwierdzeniu celowości dojazdu Fundacja ma większą gwarancję, że transport Podopiecznego miał właściwy cel.

  Przestrzeganie przez Państwa powyższej zasady ułatwi i przyśpieszy refundację nadesłanych do Fundacji faktur/rachunków. 

  Zmiana rachunku subkonta

  Informacja administracyjna:

  Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

  Informujemy, że w związku z połączeniem prawnym Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA zmieniły się numery rachunków bankowych Fundacji.

  Bardzo prosimy o podawanie w nowych apelach nowego numeru konta jak poniżej:

  Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
  (w tytule wpłaty prosimy podawać: numer subkonta, nazwisko i imię – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

  Natomiast osoby, które miały zaakceptowany apel z numerem konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 mogą posługiwać się nim do końca roku, ponieważ numer ten będzie aktywny jeszcze co najmniej przez dwa lata.

  Poniżej podajemy nowe numery kont do wpłat zagranicznych:

  Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW

  PL 90 2490 0005 0000 4530 9858 4994
  (darowizny w dolarach amerykańskich USD)

  PL 82 2490 0005 0000 4600 7337 4309
  (darowizny w euro)

  www.dzieciom.pl

  U Neurologa w elblągskim szpitalu.

  Dziś kontynuowaliśmy medyczne interesy Arturka. Z polecenia po raz pierwszy odwiedziliśmy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, a dokładnie Poradnię Neurologiczno Padaczkową dla Dzieci. Ze względu na długi okres oczekiwania w kolejce, zdecydowaliśmy się na wizytę prywatną. Nowy lekarzem Arturka został Marek SZATANIK.

  03 Sty 2017
  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pojawił się w szczególe na stronie niepelnosprawni.pl

  Szereg zmian, które będą wchodziły sukcesywnie w życie z początkiem nowego roku, a poniedziałek 02.01.2017 jest pierwszym dniem pracy urzędów przyjmujących wnioski.

  http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/441135

  Zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Więcej

  Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”


  Refundacja wydatków dotyczy…

  Informacja administracyjna ze strony www.dzieciom.pl

  Załącznik Nr 1 do Porozumienia

  WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ:

  Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, zalicza się koszty związane z:

  1. turnusami rehabilitacyjnymi, wyjazdami zdrowotnymi,
  2. rehabilitacją ruchową, zajęciami usprawniającymi, zabiegami leczniczymi, terapią psychologiczną i psychoterapią, terapią logopedyczną, neurologopedyczną, innymi terapiami stymulującymi rozwój Podopiecznego;
  3. lekarstwami przyjmowanymi na stałe i doraźnie, szczepionkami, suplementami diety;
  4. protezami;
  5. operacjami, pobytami w szpitalach (także dla osoby towarzyszącej), wizytami u specjalistów;
  6. sprzętem rehabilitacyjnym, medycznym, ortopedycznym, wózkami spacerowymi;
  7. środkami: higienicznymi, pielęgnacyjnymi, a w niezbędnym zakresie także środkami czystości;
  8. transportem Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty – pieczęć na odwrocie faktur/rachunków/biletów przejazdowych, albo dowodu księgowego lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczy transport Podopiecznego);
  9. obuwiem: ortopedycznym, profilaktycznym;
  10. likwidacją barier architektonicznych, zakupem ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, szyn podjazdowych, wind, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecone zostały przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
  11. zakupem sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zostały zalecone przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
  12. sprzętem sportowym typu bieżnia, rower, trampolina itp., zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
  13. zakupem zwierząt do terapii, a także ich utrzymaniem i szkoleniami, zaleconym przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
  14. specjalistycznymi dietami (np. bezglutenową, bezmleczną);
  15. pomocami dydaktycznymi, edukacją Podopiecznego (w tym opłatami za przedszkole, studia, kursy podnoszące kwalifikacje Podopiecznego);
  16. usługami opiekuńczymi.
  • 2.
  1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów poprawy warunków socjalno-bytowych Podopiecznego, zalicza się koszty związane z poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny Podopiecznego, o ile związane są z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. z 2013 r. poz.182 ze zm.).
  2. Zgodnie z w/w ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie            w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom        w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; (…) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza       w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (…).
  3. Wydatki wskazane w ust. 1, których kwota przekracza jednorazowo 500, 00 zł, należy zgłaszać do Centrum Charytatywnego „Koniczynka” w formie pisemnego podania o refundację, w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji, można przesyłać odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszonego wydatku.
  6 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

  1 na 4 dzieci z MPD nie mówi

  1 na 3 dzieci z MPD nie chodzi

  1 na 2 dzieci z MPD ma niepełnosprawność intelektualną

  1 na 4 dzieci z MPD cierpi na epilepsję.

  5 października br to święto obchodzi ponad 17 milionów osób, u których zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce oraz blisko 350 milionów osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z objawami tychże zespołów


  Mózgowe porażenie dziecięce nie jest chorobą. Jest zespołem objawów, wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu, znajdującego się w stadium nie zakończonego rozwoju. Uszkodzenie mózgu może polegać na ubytku tkanki nerwowej lub jej wadliwym funkcjonowaniu. U każdego małego lub większego pacjenta przebiegać może zupełnie inaczej, a wszystko zależy od stopnia uszkodzenia mózgu oraz momentu diagnozy. Lokalizacja uszkodzenia mózgu warunkuje deficyty różnych funkcji: ruchu, wzroku, mowy, funkcji poznawczej, emocjonalnej. Jedno jest pewne: im szybciej rozpoznane, tym wcześniej wdrażane są specjalistyczne ćwiczenia, a prawidłowo prowadzona terapia daje szansę na pełniejszy i lepszy rozwój psychofizyczny dziecka.


  Na znak solidarności z osobami dotkniętymi MPD kilkadziesiąt miejsc w całej Polsce zabłyśnie w środę na zielono zaczynając od Zamku Królewskiego w Warszawie, przez katowicki Spodek, Zamek Królewski w Chęcinach, poznański stadion INEA, wrocławski SKY Tower, Operę i Filharmonię Podlaską

   

  Procedura księgowania 1% podatku na subkoncie Podopiecznego.

  Poniżej przedstawiamy przebieg tego procesu od momentu złożenia przez podatnika zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym do chwili zaksięgowania wpłat na subkoncie (źródło: dzieciom.pl):

  1. do 2 maja br. : złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym;
  2. lipiec-sierpień: przekazywanie wpłat 1% podatku przez urzędy skarbowe na konto Fundacji;
  3. gromadzenie przez Ministerstwo Finansów ze wszystkich urzędów skarbowych w Polsce informacji o “celu szczegółowym” (numer subkonta, nazwisko, imię Podopiecznego) przekazanego 1% podatku przez poszczególnych podatników;
  4. wrzesień-październik: przekazanie przez Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany (któremu podlega Fundacja) szczegółowego wykazu wpłat 1% podatku.
  5. październik – listopad: księgowanie środków na poszczególnych subkontach Podopiecznych
  Ulga rehabilitacyjna a data orzeczenia o niepełnosprawności

  Podatnik będący osobą niepełnosprawną albo mający na utrzymaniu taką osobę, w zeznaniu rocznym może odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem czynności życiowych.

  Trzeba przy tym posiadać dokumenty stwierdzające stopień niepełnosprawności.

  więcej….

  Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

  Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Właśnie tego dnia w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, zapoczątkowany we Francji na początku lat 90. XX wieku i jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Z tej okazji w całym kraju organizowane są spotkania, na których zwraca się uwagę na bariery m.in. edukacyjne, komunikacyjne, zawodowe, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym normalne życie.

  Side bar